Lakme Eyenconic Kajal颜色可用

新的Lakme Eyenconic Kajal Shades:绿色,灰色,白色,蓝色,棕色

我很高兴兴奋。 Lakme推出了5个新的色调,蓝色,棕色,白色,灰色 …

7年来